Đặt bàn thành công.
Cám ơn bạn đã đặt bàn tại Kampong Chicken House.